Záměr na provozování kavárny a prodejny regionálních výrobků na zámku

publikováno: 12.09.2023, rubrika: aktuální zprávy
Záměr na provozování kavárny a prodejny regionálních výrobků na zámku

Městská kulturní zařízení Hranice, příspěvková organizace

IČO: 71294686

se sídlem Hranice, Masarykovo náměstí 71

z v e ř e j ň u j í

Z Á M Ě R   

na spoluužívání nebytových prostor v budově č.p. 1 Pernštejnské nám., Hranice Hranicích, a to místností č. 10 o výměře 93,70 m2 a místnosti č. 11 o výměře 44,50 m2

na dobu: určitou od 1.1.2024 do 31.12.2029.

za účelem: provozování kavárny a prodeje regionálních výrobků

za podmínek:

  • uživatel bude s prostory řádně zacházet, bude dbát o jejich dobrý stav, zabrání jejich poškozování;
  • uživatel bude hradit zálohové platby spojené s dodávkou služeb spojených se společným užíváním prostor, tj. elektřina (osvětlení, teplo, zásuvkový obvod, vodné, stočné a svoz komunálního odpadu) ve výši 4 800 Kč/měsíc vč. DPH (jedná se o částku odpovídající 60 % nákladů). Výše zálohové platby se bude každoročně automaticky měnit podle skutečných nákladů spojených s užívání prostor a bude uživateli sdělena do 30. 6. běžného roku s účinností od 1. 7. běžného roku;
  • Vyúčtování zálohových plateb za služby spojené s užíváním prostor bude provedeno do 3 měsíců po obdržení vyúčtování od dodavatelů jednotlivých služeb, nejméně však jednou ročně;
  • uživatel se zavazuje hradit paušální platbu za úklid společných prostor a společného sociálního zařízení ve výši 557 Kč vč. DPH. Uživatel výslovně souhlasí s tím, že výše paušální platby se bude každoročně automaticky měnit podle skutečných nákladů za úklid společných prostor. Celková výše paušální platby za úklid společných prostor a společného sociálního zařízení bude uživateli sdělena do 30. 6. běžného roku s účinností od 1. 7. běžného roku;
  • uživatel si na vlastní náklady zajistí povinnosti z oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce, vyplývající z platných zákonů, zejména pak proškolení své a svých zaměstnanců;
  • uživatel není oprávněn poskytnout předmětné prostory ani jeho části do užívání další osobě.
  • MKZ si vyhrazují právo neuzavřít smlouvu s žádným zájemcem.

 

Nabídky na provozování kavárny a prodejny regionálních výrobků je třeba doručit e-mailem na adresu ucetni@mkz-hranice.cz nebo na adresu Městská kulturní zařízení Hranice, p.o., Masarykovo náměstí 71, 753 01 Hranice, a to do pondělí 2. 10. 2023.

 

Poznámka:

Bližší informace o záměru podá MKZ Hranice, p.o., Ing. Naděžda Jandová, tel.: 778 712 622, e-mail: reditel@mkz-hranice.cz