Obchodní podmínky plakátování MKZ Hranice

1. Úvodní ustanovení

 1. Zhotovitelem jsou podle těchto obchodních podmínek plakátování (dále jen „podmínky“) Městská kulturní zařízení Hranice, příspěvková organizace, se sídlem Masarykovo náměstí 71, 753 01 Hranice, IČ: 71294686. Objednatelem je podle těchto obchodních podmínek každá právnická nebo fyzická osoba, která si formou písemné objednávky nebo smlouvy objedná u zhotovitele plakátovací kampaň (dále jen „kampaň“).
 2. Objednávka vystavená objednatelem musí obsahovat pravdivé údaje o názvu nebo jménu objednatele, dále jeho sídlo, IČ, počet a velikost plakátů, název a dobu trvání kampaně, lokalitu, podpis a případně razítko a DIČ, a telefonní číslo na kontaktní osobu.
 3. Plakátovací plochy (dále jen „plochy“) jsou podle těchto podmínek válce, desky nebo jinak tvarovaná zařízení, na která se lepí plakáty maximální velikosti normalizovaného formátu A0. Plakáty se na plochy lepí tam, kde je volné místo.
 4. Platné informace o cenách, standardních výlepových dnech, umístění ploch, provozovnách, kontaktních údajích a těchto i případných dalších podmínkách zveřejňuje zhotovitel na internetových stránkách mkz-hranice.cz.

2. Kampaně

 1. Objednávky kampaní přijímá zhotovitel v místech k tomu určených (dále jen „sběrová místa“).
 2. Standardním výlepovým dnem je pondělí. Vzhledem k možnosti nepříznivého vlivu počasí nebo většímu množství lepených plakátů si zhotovitel vyhrazuje právo tolerance tří dnů pro uskutečnění výlepu.
 3. Je-li standardní výlepový den nebo den uzávěrky příjmu plakátů státem uznaný svátek, vyhrazuje si zhotovitel právo změny standardního výlepového dne nebo dne uzávěrky příjmu plakátů na nejbližší následující nebo předcházející pracovní den.
 4. Zhotovitel si vyhrazuje právo stanovit i další standardní výlepové dny.
 5. Uzávěrka příjmu objednávek s výlepem ve standardní výlepový den je stanovena zhotovitelem na poslední pracovní den před standardním výlepovým dnem, tj. většinou v pátek ve 12 hodin. Plakáty zakázek, jejichž objednávky přijal zhotovitel až po termínu uzávěrky, budou vylepeny ve výlepový den stanovený zhotovitelem, a to i na úkor případného zkrácení doby trvání kampaně.
 6. Pokud v určitém období přesáhne poptávka výlepu plakátů kapacitu výlepových ploch, vyhrazuje si zhotovitel právo přednostního výlepu vlastní organizace,  zřizovatele a příspěvkových organizací města Hranice, poté zákazníků  se sídlem v Hranicích.

3. Ceny a platební podmínky

 1. Zhotovitel přijímá úhradu ceny kampaně obvykle předem v hotovosti, bankovním převodem nebo poštovní poukázkou. Cena se vypočítá dle ceníku platného v den přijetí objednávky nebo dle ceny stanovené písemnou smlouvou mezi objednatelem a zhotovitelem. Ceny stanovuje zhotovitel obvykle v Kč.
 2. Pro případ prodlení s úhradou ceny kampaně se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré náklady spojené s případným vymáháním neuhrazené ceny kampaně včetně nákladů na právní zastoupení a nákladů soudního či obdobného řízení.
 3. Dnem přijetí úhrady ceny zakázky se rozumí den přijetí hotovosti zhotovitelem nebo připsání ceny na zhotovitelův bankovní účet.
 4. Zhotovitel si vyhrazuje právo stanovit příplatky za pořízení fotodokumentace vylepených plakátů,  speciální umístění plakátů, soulep plakátů vedle sebe, umístění plakátů přímo na vybrané plochy,  pořízení seznamu vylepených plakátů a další nadstandardní služby.
 5. Požadavky objednatele na služby specifikované v bodě 3.4 je možno dohodnout individuálně, a to vždy výhradně v písemné objednávce. Jiné než takto sjednané požadavky nebudou brány zhotovitelem na zřetel.
 6. Zhotovitel si vyhrazuje právo v ceníku stanovit nejnižší možnou cenu kampaně, aby pokryl své náklady spojené s její realizací. Taková cena je minimální.
 7. Cena uvedená v ceníku zhotovitele v den přijetí objednávky od objednatele je sjednanou cenou za poskytnutou službu, není-li mezi zhotovitelem a objednatelem písemně sjednána jiná cena.
 8. Za zrušení objednávky nebo nedodání plakátů po převzetí objednávky je objednatel zavázán zhotoviteli uhradit storno poplatek ve výši 50 % z ceny kampaně.
 9. Pokud nedojde k výlepu plakátů z důvodu nedostatečné kapacity výlepových ploch (viz. bod  2/6,  a cena výlepu již byla uhrazena, bude objednateli vrácena  v plném nebo částečném rozsahu – dle uskutečněného výlepu.

4. Záruky a reklamace

 1. Zhotovitel realizuje zakázky v souladu s těmito podmínkami, případně v souladu s dalšími písemnými ujednáními s objednatelem.
 2. Zhotovitel zaručuje objednateli, že provádí průběžnou kontrolu stavu vylepených plakátů. Poškozené plakáty zhotovitel opravuje, avšak pouze tehdy, dodá-li objednatel zhotoviteli s objednávkou zároveň náhradní plakáty pro zajištění těchto oprav  v počtu dle vlastní úvahy. Opravy plakátů provádí zhotovitel bezplatně. Nedodá-li objednatel zhotoviteli náhradní plakáty v souladu s tímto bodem podmínek, pak ztrácí nárok na bezplatnou opravu plakátů po dobu trvání kampaně, nárok na případnou slevu z ceny nebo náhradu škody.
 3. Zhotovitel zajistí opravu poškozených plakátů nejpozději do 48 hodin od vlastního zjištění nebo ve stejné lhůtě od nahlášení objednatelem, pokud byly včas dodány náhradní plakáty.
 4. Plakáty dodané objednatelem musí být v provedení snášejícím promáčení. Barvy tisku musí být takové, aby vzdorovaly po celou dobu trvání kampaně běžným chemickým látkám obsaženým v používaných lepidlech a vlivu počasí.
 5. Zhotovitel objednateli vrátí po skončení kampaně nepoužité plakáty, pokud o to objednatel v objednávce předem písemně požádá.
 6. Zhotovitel vyhotoví seznam plakátovacích ploch s vylepenými plakáty jednotlivé kampaně na žádost objednatele  (požádá-li objednatel písemně předem v objednávce nebo dodatečně v průběhu výlepové kampaně.) Zhotovitel  je oprávněn účtovat za  vyhotovení takového seznamu náhradu administrativních nákladů až do výše 10 % z ceny kampaně, nejméně však 50 Kč.
 7. Reklamace týkající se provedení kampaně musí objednatel uplatnit pouze v průběhu objednaného trvání kampaně osobně,  telefonicky nebo  e-mailem  ve sběrném místě nebo v místě příjmu plakátů (Turistické informační centrum, Pernštejnské náměstí 1), s uvedením přesného popisu a místa závady (číslo plochy, ulice). Na reklamace uplatňované po skončení objednaného trvání kampaně nebude zhotovitelem brán zřetel.

5. Odpovědnost za škody a vyloučení konkurence

 1. Zhotovitel odpovídá za realizaci kampaní v souladu s těmito podmínkami kromě případů vzniku událostí vyšší moci tj. válečný stav, živelné pohromy atd.
 2. Za obsahovou část plakátů nese plnou odpovědnost objednatel. Pokud je tato v rozporu s platnými právními předpisy České republiky nebo smluvními ujednáními zhotovitele s třetími osobami, může zhotovitel realizaci kampaně odmítnout bez nároku objednatele na slevu z ceny nebo náhradu škody.
 3. Pokud v průběhu objednaného trvání kampaně dojde k poškození vylepených plakátů a zhotovitel neprovede nápravu do 48 hodin v souladu s bodem 5/2. těchto podmínek, je povinen poskytnout objednateli slevu.  Sleva dle bodu se vypočítá vynásobením počtu dnů, po které poškození trvalo, počtu poškozených plakátů a cenou jednoho plakátu na jeden den podle ceníku platného v den přijetí objednávky. Počet dnů se počítá ode dne nahlášení závady objednatelem nebo ode dne zjištění zhotovitelem do dne odstranění závady
 4. V případě, že cena kampaně byla již objednatelem uhrazena, vyplatí zhotovitel  objednateli hodnotu vypočtené slevy po skončení trvání kampaně.
 5. Vyloučení konkurence není dohodnuto. Zhotovitel nezaručuje objednateli, že na ploše nebudou umístěny plakáty konkurenčních produktů. Zhotovitel se však v rámci svých možností bude snažit konkurenční výrobky oddělit.

6. Závěrečná ustanovení

 1. Případné spory budou řešeny jednáním obou stran. Nedojde-li k dohodě, bude spor rozhodován místně příslušným soudem.
 2. Objednáním kampaně objednatel vyjadřuje, že se seznámil s těmito podmínkami a souhlasí s jejich zněním.
 3. Smlouva o výlepu plakátů je platně uzavřena okamžikem přijetí objednávky vystavené objednatelem v souladu s těmito obchodními podmínkami v platném znění.
 4. Tyto podmínky jsou účinné od 1. 11. 2016 a řídí se jimi vztahy vzniklé od tohoto data.