Letní kino

Letní kino s kapacitou 1 255 návštěvníků  disponuje velkým pódiem a hledištěm s lavičkami. V areálu je budka uzpůsobená jako bufet. Prostor je vhodný k promítání filmů, open air koncertům, popř. hudebním festivalům a dalším plenérovým produkcím.

Program akcí pořádaných v Letním kině naleznete zde.

Ceník pronájmu

Zábor veřejného prostranství (1 Kč/m2, celkem 949 m2) 949 Kč
Sociální zařízení 1980 Kč
Pokladna 1 220 Kč
Pokladna 2 220 Kč
Promítárna 2800 Kč
Bufet u vstupu 1000 Kč
Bufet buňka – u promítárny 1000 Kč
Bufet buňka – údolí 1000 Kč
Spotřeba vody 100 Kč
Manipulační a provozní poplatky 500 Kč

Nájemce dále uhradí spotřebu elektrické energie dle skutečného odběru na základě předloženého počátečního a konečného stavu elektroměru s rozlišením denního a nočního provozu (zápis provádí pověřený zaměstnanec MKZ). Pokud v den pronájmu mělo probíhat promítání, uhradí nájemce také poplatek za neodehrané představení.

Pronajímatel požaduje zajištění elektrotechnické správy v Letním kině určeným odborně způsobilým zaměstnancem MKZ.

Po dobu pronájmu se pronajímatel zříká veškeré zodpovědnosti za způsobené škody na majetku, či ohrožení zdraví, popř. způsobení úrazu s následkem smrti. Nájemce se zavazuje dodržovat počet osob v areálu a to maximálně 1255, který je daný odborným posouzením obsazení osobami.

Nájemce provede po akci úklid celého areálu i pronajatých objektů v rozsahu uvedení do stavu, v jakém prostory převzal a zajistí odvoz odpadu na své náklady.

Pokud vznikne škoda na majetku v areálu Letního kina, bude pronajímatel požadovat úhradu plné výše /opravy/ způsobené škody.

Vlastní pořádání akce musí být v dostatečném časovém předstihu projednáno s Městskou policií, Policií ČR, RZS, HZS, včetně respektování OZV.